Delta Holdiay Resorts Visakhapatnam

49-24-14, Sankaramatham Rd., Visakhapatnam-16
Phone: 0891-2595473